Russia, East Siberia, Baikal Lake,
Bolshie Koty village,
Lesnaya street, 7
E-mail: lesnaya7@mail.ru
Mob. phone: +7-904-118-72-75